Zantos Advies

Privacyverklaring

Zantos Advies respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verkrijgen van persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van adviesdiensten van Zantos Advies, verstrekt u Zantos Advies mogelijk persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Zantos Advies kan ook persoonsgegevens verkrijgen uit openbare bronnen.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Zantos Advies kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die u aan Zantos Advies verstrekt in het kader van een adviesopdracht;
 • gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om deze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan Zantos Advies verstrekt of die Zantos Advies kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Doeleinden

Zantos Advies kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om adviesdiensten te verstrekken;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor marketing activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • voor het verzamelen van statistieken en data met betrekking tot het gebruik, analyse en verbetering van deze website;
 • voor het opbouwen en onderhouden van een klantrelatie en het onderhouden van contact, voor een goede en efficiënte dienstverlening en verbetering daarvan;
 • voor het verrichten van administratieve handelingen (zoals planning, facturering, incasso);
 • voor nakoming van wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van rechten en overeenkomsten.

Grondslagen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigde belangen;
 • en/of– uw toestemming.

Delen met derden
In bepaalde gevallen kan Zantos Advies, in het kader van haar dienstverlening en hiervoor genoemde doeleinden, uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • externe leveranciers (zoals IT-leveranciers en hosting-dienstverleners);
 • onze administrateur.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Derden, aan wie Zantos Advies uw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Zantos Advies is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Doorgifte van gegevens buiten de EER
Persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. Gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Google+, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Zantos Advies is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

Bewaartermijn van gegevens
Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden danwel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens
Zantos Advies vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of andere vormen van misbruik. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zijn apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware en is toegang tot persoonsgegevens beschermd.

Cookies
Op de website worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt om de technische werking van de website en de dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Social media en WhatsApp
Wanneer u via social media of WhatsApp contact opneemt met Zantos Advies, dan geeft u mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Op deze gegevens is deze privacyverklaring ook van toepassing. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door uw verstrekte gegevens.

Uw rechten
Uw rechten bestaan uit:

 • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die Zantos Advies van u verzameld heeft.
 • Het recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover Zantos Advies niet gehouden is tot verwerking op grond van wettelijke verplichtingen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover Zantos Advies hiertoe niet gehouden is op grond van wettelijke verplichtingen.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid aan u of aan een andere verantwoordelijke.
 • Het recht om toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: zantosadvies@gmail.com.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Zantos Advies worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.